اتوماسیون اداری

فرآیندهای اداری را به صورت مکانیزه و خودکار پیاده سازی کنید(اتوماسیون اداری)

پیشرفت تکنولوژی و حرکت دنیای نرم افزار و برنامه نویسی در این راستا و در نتیجه ی آن پیاده سازی و بهره گیری از این پیشرفت ها در سازمان های اداری به همراه شبیه سازی های انجام شده در محیط نرم افزاری ، سیستم های هزینه بر و زمان بر مکاتبات اداری پیشین را جایگزین اتوماسیون و فرآیندهای نوین کامپیوتری نموده است ؛ با توجه به گستردگی فعالیت های اداری و سازمانی و وظایف حوزه ی مدیریت سرمایه های انسانی ، به سیستم و نرم افزاری نیاز است که کلیه ی عملکردهای سرمایه های انسانی و وظایف را به صورت کامل و یکپارچه با سایر بخش های اطلاعاتی پوشش دهد ، به این منظور سیستم اتوماسیون فراگیر امین سیستم با اشراف بر پیچیدگی های استقراری و انطباقی اتوماسیون با انواع کسب و کارهای مختلف و نیز با علم بر اصول مکاتبات و مراودات اداری اقدام به عرضه ی خدمات نموده است.

این سیستم با داشتن هماهنگی و یکپارچگی با سایر سیستم های اطلاعاتی نظیر مالی و … و پیروی از سلسله مراتب اداری با قابلیت انطباق با حوزه های مختلف فعالیتی و الگوریتم های متنوع ، انعطاف پذیری بالایی را از خود در بحث پیکره بندی راهکار نشان می دهد و ضمن همگام شدن با سیاست های سازمان ، رضایت خاطر کارکنان را فراهم می آورد.

توسعه ی مراودات درون و برون سازمانی
سهولت و افزایش سرعت انجام فرآیندهای اداری و گردش مکاتبات مربوطه
افزایش راندمان و بهره وری سازمان و کاهش سطح هزینه ها
ارسال نامه ها و مکاتبات لازم برای فرآیندها و مسئولیت های مرتبط
ساماندهی و مدیریت فعالیت ها ، جلسات و قرار های سازمانی و نظارت مؤثر بر آن ها
قابلیت سفارش سازی سیستم و مدیریت تنظیمات در سطوح مختلف
امکان تعریف جریان کارهای متفاوت با سطوح پیچیدگی مختلف با توجه به نیاز و انطباق با هر سازمان و اعمال دسترسی های مشخص با توجه به سمت های سازمانی