اصل مقابله هزینه ها با درآمدها (تطابق)

بر اساس این اصل هزینه هایی که به منظور ایجاد در آمد انجام شده اند باید به حسابی که درآمد در آن در نظر گرفته شده منظور شوند. در واقع، سود تفاوت بین درآمد بدست آمده و هزینه های انجام شده به منظور رسیدن به این درآمد است. بر طبق این اصل، هزینه های متقبل شده در این دوره به دلیل ارائه منافعی در آینده به عنوان دارایی در دفاتر و وصورت های مالی اعلام می شوند.

مبانی که با آن ها هزینه شناسایی می شوند عبارت اند از:

  1. ارتباط مستقیم بین درآمد و هزینه
  2. تخصیص سیستماتیک و منطقی
  3. شناخت سریع و بی درنگ
  4. هزینه بدون منافع فعلی و آینده یا همان زیان

اصل تحقق درآمد

اصل حسابداری بر این اساس است که درآمد هنگام کسب باید ثبت شده و نیازی به ثبت قبل از آن نیست. اصل مهم برای شناخت درآمد این است که مربوط، قابل اتکا و قابل اندازه گیری باشد.

بر اساس اصل درآمد، باید این شروط برای ثبت درآمد محقق شود:

  1. عملیات مرتبط به تحصیل درآمد کامل باشد.
  2. مبلغ درآمد به طور مطمئن و قابل استناد  قابل اندازه گیری باشد.
  3. قابلیت وصول آن بمورد اطمینان باشد.

استانداردهای حسابداری

شماره یک – نحوه ارائه صورت های مالی

صورت های مالی به منظور اطلاعات به صورت خلاصه و منظم در رابطه با وضعیت مالی و عملکرد مالی واحد تجاری ارائه شده که می تواند برای گروه زیادی از کاربران این گزارشات به منظور گرفتن تصمیمات اقتصادی مفید واقع گردد.

به این منظور مواردی چون: دارایی ها، بدهی ها، هزینه، درآمد، حقوق صاحبان سرمایه، جریان های نقدی ، یادداشت های توضیحی و دیگر اطلاعات در این گزارش ارائه شده که به پیش بینی جریان های نقدی آن سازمان یا واحد در آینده و هم چنین زمان بندی و اطمینان از توانایی آن در ایجاد وجه نقد تاثیر مثبت دارد.

صورت های مالی شامل بخش های مختلفی است.
مجموعه کامل آن شامل:

صورت سود و زیان

ترازنامه

صورت های مالی اساسی

صورت سود وزیان جامع

یادداشت های توضیحی

و صورت جریان وجوه نقد است.