اموال و دارایی ثابت

اموال و دارایی های سازمان را ثبت و از آن ها بهره برداری نمایید

اموال و دارایی های سازمان ها ، تشکیلات و شرکت ها به عنوان یکی از ارکان اصلی سرمایه ای ، همواره کانون توجهات مدیران و بالاخص مدیران مالی بوده است که این دارایی ها در شرکت های تولیدی با توجه به نحوه ی کسب و کار از اهمیت ویژه ای برخوردار اند لذا نرم افزار امین سیستم آرمان ثبت دقیق اموال و دارایی های ثابت و رویداد های مرتبط به آن ها نظیر مواردی از قبیل:

استهلاک ، فروش ، معاوضه ، تعمیر ، اسقاط ، حذف و … را با قابلیت اعمال محاسبات در سیستم حسابداری ، گردش مالی و صدور سند فرآیندها به شکلی دقیق و ملموس برای کاربر با تمرکز بر ماهیت فرآیند انجام می دهد و در نهایت نیز علاوه بر گزارش های کاربردی متنوع ، برای هر یک از دارایی ها تاریخچه ای که نمایان گر کلیه ی رویدادهای صورت گرفته بر روی آن است در نظر گرفته می شود.