خزانه داری

کنترل و مدیریت جریان نقدینگی سازمان در هر برهه ی زمانی

همواره در بطن شرکت ها و سازمان ها جریان های مالی به شکل های گوناگونی نظیر وجوه نقد و یا اسناد مدت دار در قبال خدمات , کالاهای عرضه شده و یا سایر فعالیت ها جلوه می نماید که ثبت و تجزیه و تحلیل این جریان ها یکی از مؤلفه های اصلی مدیریتی سازمان به ویژه در حوزه ی مالی است چرا که ترسیم کننده ی دور نمای مسیر حرکتی سازمان ، مبنا و جهت دهنده ی سیاست های سازمان به خصوص در بخش سیاست های مالی می باشد.
سیستم دریافت و پرداخت امین سیستم با قابلیت ثبت انواع متفاوت فرآیندهای اسنادی و وجوه نقد ، علاوه بر پوشش کلیه ی گزارش های کاربردی مورد نیاز و خلاء های نرم افزاری موجود در این حیطه ، با استفاده از برآورد نقدینگی های لحظه ای متفاوت و گزارش های ترکیبی-تحلیلی یاری رسان سازمان در نیل به اهداف و اتخاذ تصمیم های مبتنی بر نقدینگی های موجود خواهد بود.