خیر، امین سیستم با تعبیه کردن روش های متعدد پشتیبان گیری احتمال بروز چنین اتفاقی را به کمترین میزان رسانده است.