بایگانی برچسب: سند محوری

سیستم مدیریت فرآیند کسب و کار BPMS

سیستم  مدیریت فرآیند کسب و کار

سیستم مدیریت فرآیند کسب و کار BPMS بخشی یا رشته ای است که در آن افراد از سیستم مدیریت فرآیند کسب و کار روش های تخصصی برای کشف، مدل سازی ,تجزیه و تحلیل ,اندازه گیری ,بهبود ,بهینه سازی و خودکار سازی فرآیند های تجاری استفاده می کنند. اکثر نرم افزار های حسابداری ویژه گی ها و […]