بایگانی برچسب: مهلت ثبت نام اظهارنامه

مهلت ثبت نام اظهارنامه مالیاتی ۱۴۰۰

مهلت ثبت نام اظهارنامه مالیاتی 1400

صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی باید حساب سود و زیان و درآمد خود را هر ساله در قالب یک اظهارنامه مالیاتی به اداره مالیات تسلیم کنند. برای ارسال این اظهارنامه ها مهلت مشخصی مطابق با قانون مالیات های مستقیم تعیین شده که در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی متفاوت است. مهلت ثبت نام اظهارنامه مالیاتی […]