بایگانی برچسب: Job cost accounting system

حسابداری مدیریتی

حسابداری مدیریتی

 Management accounting system سیستم حسابداری مدیریتی در حسابداری  مدیریتی باید همه اطلاعات مالی و غیر مالی به مدیران ارائه گردد و مدیران با استفاده از اطلاعات اخذ شده از طریق کارمندان برای تصمیم گیری در مورد مسایل سازمان شان وظایف کنترلی را انجام دهند.   Main point:نکته مهم حسابداری مدیریتی با حساب داری مالی خیلی […]