بایگانی برچسب: The service of forensic accounting

حسابداری قانونی

حسابداری قانونی

حسابداری قانونی (Forensic accounting) حسابداری قانونی برای بررسی تقلب در سوابق مالی یک واحد تجاری و یا یک شخص میباشد که نتایج تحقیقات حسابداری قانونی برای اثبات چگونگی جرم مالی در دادگاه استفاده می شود.   حسابداری قانونی شامل ۱۲ بخش میباشد : سرقت مالی (مشتریان، کارمندان و یا افراد خارجی) (Financial thefts: customers, employees […]