بایگانی برچسب: Usage

دارایی ها assets

دارایی ها

دارایی ها  منبع ارزش اقتصادی است که یک فرد, شرکت یا کشور مالک آن است و یا آنرا کنترل می کند با این انتظار که در آینده منفعتی ایجاد کند. دارایی ها به سه بخش تقسیم میشود که هر بخش به دو دسته دیگر طبقه بندی میشود: ۱:تبدیل پذیری (convertibility) *دارایی های جاری (current assets) […]