همکلان ۱۰

  همکلان اریبهشت

  همایش همکلان هفت

همایش ۱۴ بهمن ماه (تهیه صورتهای مالی)

همایش ۲۳ دی ماه رشت

انتخابات شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران

جشن روز حسابدار ۱۵ آذر