نامه هیئت وزیران در تاریخ 99/06/01 با مضمون افزایش کمک هزینه کارگران تصویب شد.

در این نامه ابلاغ شده که مشمولان قانون کار از تیر ماه سال 99 مقدار کمک هزینه کارگران به عدد 3.000.000 میلیون ریال تغییر افزایشی خواهد داشت.